Body Wraps

Body Wraps are beneficial for smooth skin and detoxicates body with relaxation.

Wraps we offer:

DETOXIFY WRAP

SLIM WRAP

QUIT SMOKING WRAP

ANXIETY WRAP

FAT DISSOLVER

TONING WRAP

ANTI-CELLULITE WRAP